سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روشهای نامگذاری مبردها (روش اول)

 

نام گذاری مبردها

اولین نامگذاری مبردها برای استفاده عمومی در سال 1956 انجام گرفت که بحث در مورد نحوه این نامگذاری در استاندارد ASHRAE 34-1989   ذکر شده است . برخی منابع معتقدند که اینگونه نحوه نام گذاری برای اولین بار توسط کمپانی Dupont پیشنهاد شده است .بر اساس یک قرارداد بین المللی مبردها با حروف R در ابتدای نام آنها شناخته میشوند . در ادامه این حرف R چندین رقم و حرف نیزآورده میشوند که این چند رقم یا حرف معرف ترکیب شیمیائی مولکول مبرد بصورت زیر است :

 

         روش اول نام گذاری

          مبردی با نام Rxyz را در نظر بگیرید .

·        اگر پارامتر X برابر مقدار صفر باشد به این معنی است که مبرد از سری هیدروکربن متان میباشد .

مانند : R12 (R012) یا R22 (R022)  

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 1 باشد به این معنی است که مبرد از سری هیدروکربن اتان میباشد .

مانند : R114 یا R134a

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 2 باشد به این مفهوم است که مبرد از سری هیدروکربن پروپان است .

مانند : R290

       در این گروه از مبردها ( 2و1و0X=) پارامتر Y معرفی کننده تعداد اتم هیدروژن بعلاوه 1 و پارامتر Z معیینکننده تعداد اتمهای فلوئور در مولکول مبرد میباشد .

         برای نمونه :

         مبرد R22 (یا همان R022) با فرمول شمیائی  CHClF2(کلرو دی فلوئورو متان) ، ازسری هیدروکربن متان دارای 1-2 یعنی 1 اتم هیدروژن و 2 اتم فلوئور میباشد .

         مبرد R134a با فرمول شمیائی C2H2F4 (تترا فلوئورو اتان) ، از سری هیدروکربن اتان دارای 1-3 یعنی2اتم هیدروژن و 4 اتم فلوئورمیباشد .

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 4 باشد ، به این مفهوم است که مبرد از نوع مخلوط Zeotropic است .

نمونه ای از این مبردها R407C و R407A میباشند .

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 5 باشد ، بدین معناست که مخلوط از نوع Azeotropic میباشد . کل مخلوط رفتاری همانند یک مبرد خالص از خود نشان میدهد و مخلوط دارای یک نقطه جوش معین است .  

نمونه ای از این مبردها R502 و R507 میباشند .

دو پارامتر Y و Z نیز اعداد ترتیبی هستند که تنها جهت شماره گذاری مبرد بکار میروند .

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 6 باشد ، به این معنا است که مبرد یک ترکیب آلی میباشد . از این نمونه میتوان به بوتان R600 ، متیل آمین R630 اشاره کرد .

این دسته از مبردها دارای چندین زیر گروه شامل انواع ترکیبات آلی هیدروکربنی ، ترکیبات اکسیژن ، ترکیبات سولفریک و ترکیبات نیتروژنی میباشند .

دو پارامتر Y و Z بصورت دو رقم تعیین کننده شماره زیر گروه این ترکیب آلی است .

·        اگر پارامتر X برابر مقدار 7 باشد ، یعنی ترکیب یک ترکیب غیر آلی میباشد بمانند : آمونیاک R717 و آب R718 و یا دی اکسید کربن R744 .

دو پارامتر Y و Z نیز در این نامگذاری جرم مولکولی ترکیب را مشخص میکند .

·        اگر پارامتر X برابر 11 باشد ، ترکیب یک ترکیب اشباع نشده از خانواده اتان ها میباشد مانند : R1150  .

·        اگر پرامتر X برابر 12 باشد ، بدین مفهوم است که ترکیب یک ترکیب اشباع نشده از خانواده پروپان ها میباشد مانند R1270 :

دو پارامتر Y و Z نیز سری ترکیب را مشخص میکند .

 

سردخانه , تونل انجماد , چیلر , کمپرسور بیتزر , کمپرسور دانفوس , کمپرسور کوپلند